شرم زمان یا علی تعصب قتل عام نفرین ندای سکوت ۴۰ نیایش
فتح رستاخیز فرشته تصویر بهار زشت برون گرا