رستاخیز شرم زمان تعصب قتل عام نفرین نیایش
فتح فرشته تصویر بهار زشت برون گرا