کردستان

اي دلاورخيز خاک پاک کردستان من
چشمه‌ زاينده، چشم روشن ايران من

کوه کوه و سنگ سنگ و چشمه چشمه، رود رود
از يکايک بشنوي پژواک کردستان من

نيستم از تو جدا و نيستي از من جدا
من کي‌ام؟ از آن تو؛ تو کيستي؟ از آن من

از زبان تو سخن گويد به گيتي، پور تو
اي که فرزند تو هستم، اي که هستي جان من

من گرامي خاک کردستانم و نبوَد به دهر
نقطه‌اي همپاية من، خطه‌اي همشان من

ريشه‌ ايرانم و از او نمي‌گردم جدا
ها من و تاريخ من! ها این من و برهان من

دشمن مردم‌فريب سفله را از من بگوي :
هان که در جانت نگيرد آتش عصيان من

نيستند از يکدگر هرگز جدا اي بي‌خبر
نام جاويدان ايران، نام جاويدان من

زنده یاد گلشن کردستانی

برنامه بارگذاری بعد : اول ماه نوامبر