گلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


کنسرت هایده
۱۹۸۱کنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹


کنسرت ابی
۱۹۹۲به خانه
برمیگردیمما کجا
اونها کجاشیرهای
ایرانزمینگلچین موسیقی
پاپ قدیمیکنسرت کامکارهاسال ۲۰۰۰کنسرت داریوش ۱۹۹۲
۱۹۹۳ کنسرت ابیکنسرت شجریان ۱۹۹۵
کنسرت فرزین ۱۹۸۸